Poniższy regulamin określa warunki współpracy oraz realizacji złożonych zamówień.

I Postanowienia ogólne

1. Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.hotelmapa.pl jest prowadzona przez spółkę „HOTELMAPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Płocku (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Zbożowa 7 lok. 9, 09-410 Płock); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351596; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7743146615; REGON: 142292604 oraz adres poczty elektronicznej: sklep@hotelmapa.pl.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Drukarni Internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca, ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Drukarnia Internetowa obsługuje zamówienia na obszarze Unii Europejskiej.

II. Zasady współpracy

1. Założenie zamówienia, czyli wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego na stronie www.sklep.hotelamapa.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i zaakceptowaniem go.

2. Do każdego zamówienia Sprzedawca wystawia fakturę VAT ze stawką zgodną z obowiązującymi przepisami.

3. Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej, a o jej gotowości informuje Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen zamieszczonych w serwisie internetowym w każdym czasie i bez uprzedzenia oraz do udzielania rabatu wg własnego uznania.

5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są produkty i usługi poligraficzne dostępne w serwisie internetowym, których parametry znajdują się na stronie internetowej hotelmapa.pl

7. Cena produktu jest uwidoczniona w serwisie internetowym Sprzedawcy i podana jest w złotych polskich.

8. Składanie zamówień odbywa się poprzez stronę internetową. Ostatnim etapem jest potwierdzenie zakupu równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zawarcie Umowy Sprzedaży nastąpi po przyjęciu pliku logo do druku.

9. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres podany w trakcie rejestracji. Wiadomość e-mail zawiera fakturę VAT do opłacenia przez Klienta.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane i wysłane dopiero po otrzymaniu zapłaty za całe Zamówienie od Klienta.

11. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

12. Klient może anulować opłacone zlecenie, jednak tylko do momentu akceptacji plików graficznych logo. Klient, który opłacił anulowane zlecenie otrzyma zwrot środków pieniężnych, pomniejszonych o opłatę w wysokości 10 zł brutto z tytułu odstąpienia od zlecenia, stanowiącą koszty administracyjne, które musiała ponieść Drukarnia w związku z anulowaniem zlecenia. Sprzedawca wystawi adekwatne dokumenty na anulowane zlecenie. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty zwrotu do Sprzedawcy podpisanej korekty lub wystawionej noty.

13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

14. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca to na podstawie Art.558 Kodeksu Cywilnego zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

15. Zawarcie Umowy Sprzedaży z Drukarnią Internetową wiąże się z akceptacją otrzymywania faktur, not i faktur korygujących drogą elektroniczną.

III Weryfikacja plików

1. Weryfikacja plików jest przeprowadzana w godzinach pracy biura: poniedziałek – piątek godz. 9.00 – 16.00

2. Weryfikacja pliku logo oznacza sprawdzenie projektu pod kątem technicznego przygotowania do druku.

3. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji plików okaże się, że pliki graficzne wymagają wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Sprzedawca nie archiwizuje plików przesyłanych do druku.

IV Koszty, sposoby i termin dostawy produktu. Terminy realizacji.

1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po odnotowaniu wpłaty, chyba że strony postanowią inaczej.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych, nie wliczając w to czasu dostawy firmą kurierską.

3. Doręczenie produktu do Klienta odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również w krajach Unii Europejskiej, na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Możliwość zmiany adresu doręczenia istnieje do momentu ukończenia produkcji.

4. Doręczenie zamówień odbywa się za pomocą firm kurierskich.

5. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówienia. Sprzedawca może dochodzić roszczeń z tytułu nieodebrania zamówienia.

6. Doręczenie produktu przez firmę kurierską jest realizowane do 3 dni roboczych. Drukarnia nie ma wpływu na terminowość doręczenia paczek przez firmę kurierską.

V Reklamacje

1. Reklamacje należy składać w formie elektronicznej poprzez formularz reklamacyjny znajdujący się przy odpowiednim zamówieniu. Termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od doręczenia produktu. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie, jak również dokumentację wady w postaci zdjęć, jeżeli są one niezbędne do rozstrzygnięcia reklamacji.

2. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia, nie dłużej jednak niż w ciągu 14 dni roboczych. Termin ten może ulec wydłużeniu ze względu na stopień złożoności zgłoszenia. Sprzedawca może wymagać udostępnienia części lub całości reklamowanego produktu zleconemu przez siebie kurierowi. Może również wymagać uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w terminie nie dłuższym niż w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za niezasadną.

3. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje, wysyłając stosowną wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas rejestracji. Uzasadnienie rozpatrzonej reklamacji jest również dostępne w serwisie internetowym w zakładce Zamówienia. W przypadku reklamacji pozytywnej rekompensata wynika ze zgłoszonego wcześniej roszczenia. Sprzedawca ma prawo negocjować zawarte w reklamacji roszczenie.
W przypadku reklamacji negatywnej Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia. Rozliczenie reklamacji może nastąpić poprzez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Drukarnia wymaga wówczas zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi. Klient zobowiązany jest przy odbiorze zamówienia zbadać przesyłkę, otworzyć jej zawartość przy kurierze (po wcześniejszym podpisaniu odbioru paczki). Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Reklamacja może zostać przyjęta do rozpatrzenia po dostarczeniu przez Klienta protokołu szkody, spisanego w obecności kuriera, z datą doręczenia produktu, z pełną informacją o stanie faktycznym paczki oraz zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz opakowania. Reklamację należy również uzupełnić dokumentacją w postaci zdjęć uszkodzonego produktu i opakowania.
Pełna dokumentacja zostaje przesłana do firmy kurierskiej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia wyniku reklamacji od odpowiedzi otrzymanej z firmy kurierskiej.

5. Klient ma prawo do odwołania się od decyzji w sprawie rozpatrzonej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

VI Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat:
„HOTELMAPA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zbożowa 7 lok. 9, 09-410 Płock
hotelmapa.pl
sklep@hotelmapa.pl

– Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy() umowy dostawy następujących rzeczy() umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy()/o świadczenie następującej usługi()
– Data zawarcia umowy()/odbioru()
– Imię i nazwisko konsumenta
– Adres konsumenta
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.